tirsdag 27. september 2011

Solakonferansen og diverse

Nasjonalt Flysikkerhetsforum


Det faller meg lett å si at Luftfartstilsynet har sett lyset! Det avd.dir. Espen Slyngstad presenterte på Solakonferansen er ikke mindre enn oppsiktsvekkende, nemlig nyheten om at LT sysler med tanken om å opprette et generelt flysikkerhetsforum som skal arbeide med preventiv flysikkerhet. Det skal være et rådgivende organ a la det britiske systemet. Det er veldig positivt å registrere at Norsk Flygerforbunds forsøk på å nå frem overfor myndighetene med slike tanker for mange år siden, nå synes å ha fått gehør. I USA er NTSB, tilsvarende vårt eget Statens Havarikommisjon for Transport, veldig påpasselige med å gå hardt ut i saker hvor de føler at byråkrati sperrer for flysikkerhet. Nylig var deres sjef Deborah A.P.Hersman, ute i pressen med åpenlys og krass kritikk fordi FAA, som etterlevet deres ønske om å etablere flyge- og arbeidstidsbegrensninger (FDTL), ble motarbeidet av kongressen. Sistnevnte er påvirket av sterke krefter, omtrent de samme krefter som i sin tid påvirket britene til å endre ordlyden i CAP 371 hvor det sto: ”Helicopter flying is considered more fatigueing than areroplane flying”. Setningen ble fjernet av åpenbart kommersielle årsaker. På Solakonferansen demonstrerte kaptein Glenn Christiansen at det fremdeles er opp til flygerforeningene i forhandlinger med arbeidsgiveren, å sette begrensningene. I de to konkurrerende selskapene HS og Bristow er det sogar forskjellig definisjon av arbeidstid. Det er fullstendig meningsløst i våre dager. Jeg ønsker et Nasjonalt Flysikkerhetsråd (NF`s arbeidstittel på et slikt utvalg) velkommen til å kikke nærmere på slike saker. Til sist tar jeg med det FAA skriver: Fatigue threatens aviation safety because it increases the risk of pilot error that could lead to an accident. Hersman sier til dette: Safety delayed is safety denied. The longer this rule is delayed, the greater the risk to passengers, flight crews and people on the ground.
Unmanned vs F-35

Tiden arbeider imot F-35 prosjektet. USN Undersecretary Robert Work har som førstemann ut blant Pentagons representanter, sagt at en bør vurder å kutte ut en versjon, B eller C, for å spare penger. Som du kanskje husker, så har forsvarsminister Robert Gates satt maskinen under spesiell overvåking i sitt 2012 budsjett, akkurat for å spare penger. Work skriver i en 7. juli memo at en reduksjon av antallet fly er mulig gitt enn raskere utvikling av ubemannede, alternative systemer. Ikke nok med det, og det har nok Boeing merket seg, så står det å lese at teamet som er adressat for Works memo, skal vurdere ”… the key performance differences between the Block II F/A-18E/F with all planned upgrades, F-35B and F-35C.” Whow! Her ligger det mye spennende kan du tro. For eksempel at dersom F-35C kanselleres, så vil UK trekke seg ut av prosjektet. Enn videre, så viser testing at den varme exhausten fra motoren i B-modellen kan ødelegge både betong og stål som den lander på.Som jeg har skrevet ved flere anledninger, så bør B-modellen og den alternative motoren kanselleres.
Heine Richardsen og solakonferansen.

Luftfartsdirektøren orienterte om
• langtidsplanen fra 2011,
• om det Skandinaviske tilsynskontoret (STK) som er lagt ned/reorganisert (se under),
• om flysikkerhet, regelverksendringer om vil påvirke oss i stadig større grad
• om det ”gode tilsyn”
• om miljøendringer

Direktøren viste til at det er god rapporteringsholdning i Norge. Det er viktig å fortsette å fokusere på dette dersom en skal kunne etablere et system basert på ”risk based audits.” De første trender innen de enkelte segmenter av vår luftfart ligger nå på web`en. Det kommersielle segmentet som peker seg særlig negativt ut er innlands helikoptervirksomhet. LT har nå fått penger til å utføre en studie omkring emnet.

Når det gjelder allmenflyging så fortsetter sikkerhetsarbeidet sammen med NLF.

Det gode tilsyn.
”Vi må føre tilsyn for å få troverdighet,” sa han, men det skal være et risikobasert tilsyn, altså basert på ”risk governance.” Han viste til samarbeidsforumet for offshore helikoptervirksomhet som har gitt godt resultat.. I den forbindelse kom han med en interessant opplysning om at LT har anledning til å etablere særnorske krav overfor EASA som er basert på et samarbeid mellom næringen og myndigheten. Til dette kan jeg tilføye overfor deg som har les dette på bloggen min før:

Hva om et bulgarsk selskap ønsker å etablere seg med offshoreflyging i Norge etter regler som er basert på EASA`s minimumskrav? Norsk oljevirksomhet har egne standarder som går til dels langt utenpå disse, og jeg har personlig regnet det som sannsynlig at norske særkrav må vike. Nå hører jeg heldigvis at Norge kan etablere særkrav. Jeg vil ikke glemme akkurat dette for i hvilke andre segmenter av norsk luftfart kan en etablere særkrav dersom en vil; security?

Richardsen presenterte en liste med elementer som hadde som overskrift

Kvalitet
• Brukerundersøkelser
• Kontakt/dialog med markedet
• Kvalitetssikring
• Nytt fagsystem
• Nytt admin.bygg i Bodø per 1.8.2011 – Samtlige ansatte på èn plass.
Miljø
• LT er nå miljøansvarlig for flygere. Han sa at dette elementet må boostes opp
• HMS – nye medarbeidere og samarbeid med Arbeidstilsynet

I kapt. Glenn Christiansens innlegg senere, så ble det på nytt klarlagt at en ikke har kommet særlig lenger med HM biten av HMS de siste 20 årene.
EVA – Aske og etatsgruppe vulkansk aske

Akkurat når dette skrives så er jeg på Sicilia. Det står i avisen her at mandag den 19. september var Catania flyplass stengt i 45 minutter etter at Etna, som jeg for øvrig besøkte to dager før det siste utbruddet, sendte en askesky over byen og flyplassen.

Richardsen uttrykte stolthet over jobben som var utført av EVA og samarbeidet med met.no og NILU. Da Richardsen besøkte Catania for å delta på en askerelatert konferanse for ikke lenge siden, så fikk han spørsmålet hvordan Norge hadde taklet dette så godt.
EASA

Under dette punktet snakket han om brobygging mellom EU og non-European countries. Han tok også for seg Eurocontrol og Single European Sky, og om SESAR som skal få teknologien til å fungere. Her ligger opplæring av personer tilsvarende 78 000 årsverk for å realisere dette prosjektet.

ICAO

Han viste til planen for 2013 – 2016 hvor det skulle gjennomføres
• Audits
• Styrking av Human Factors elementet innen industrien
• Styrke tilveksten av medarbeidere innen alle segmenter
• Crisis Management – etablering av et senter i Montreal som tar vare på for eksempel askeproblematikken
• Visjon om å finne nøkkelen til felles ATM
• Miljø
Nyheter fra LT:

• Døgnåpen etat via internett for bedre service.
• Sette ut sertifiseringsoppgaver
• Samarbeide med nordiske luftfartsdirektører for å få en ”level playingfield”
• Samarbeide med Sverige vedr. tilsyn av hverandres ATM; samme for Island.

Stikkord
• Harmonization
• Standardization
• Effectiveness
• Competitiveness
Nedleggelse av STK

Angjeldende luftfartsdirektører ønsket bedre effekt av tilsynet og bestemte seg for å dele på oppgavene. Norge tar Part M, Sverige Part OPS og Danmark Part 145.
Security

Her er intenst arbeide i gang og han forventer at vi per den 29. april 2013 vil få ”bedre gjennomstrømming og en bedre opplevet flytur.!

Etter innlegget til Richardsen sa Jo Bjørn Skatvold, IFALPA Director Norsk Flygerforbund, at flygerne jobbet kontinuerlig for å få gehør for sine synspunkter når det gjelder Flight- and Duty time Limitations. De er utsatt for press, og mener 60t.-uken er satt for høyt. Richardsen repliserte at flygerne selv ber om avvik og 62 – 63t uke. Der ble innspillet fra Skatvold hengende.
Ubemannede fly – Catch 22

For deg som besøker bloggen min jevnlig, så er ikke dette noe nytt stoff. Du er holdt orientert om det som gjelder sivile og militære fly og helikoptre. General (pensj.) Per-Oscar Jacobsen holdt et innlegg som viste noen av mulighetene disse maskinene representerer. Han viste til at fly under 150kg er et nasjonalt ansvar, og at de han representerte, UAS Norway, trykket på de knapper som var mulige for å få til harmonisering og et nasjonalt regelverk før det blir ”fritt frem”, som han uttrykte det. Det er per i dag ikke mulig for UAS Norways medlemsbedrifter å finansiere et slikt arbeide fordi de ikke har noen særlig aktivitet, sa Jacobsen. Til dette svarte Richardsen at slikt arbeide må finansieres gjennom avgifter og næringa selv. Catch 22 altså. Det betyr i alle fall stagnasjon eller status quo. Som plaster på såret fikk Jacobsen senere invitasjon til å møte samf.deptet for å diskutere UAV problematikken. Det skal bli interessant å høre hva som evt. kommer utav et slikt møte… Noen av oss vet jo at UAV`er kan utføre samfunnsnyttige oppgaver.
Magnhild Meltveit Kleppa

Statsråden åpnet med å snakke om kryss-subsidiering av flyplasser som skal fortsettes, og fortsatte så med Nasjonal Transportplan som skal fremmes for Stortinget våren 2013. Hun prsenterte så sitt foredrag som inneholdt ti punkter:

1. Anbudsutlysning – betjening av 19 regionale lufthavner. Anbudet er nå ute i EU systemet, og går på en 5-års kontrakt for de nordligste fylkene, og 4 år for resten. Det er plass til en ny rute; Evenes – Tromsø.

2. Lufthavnavgifter. Ny forskrift kommer basert på EU`s direktiv. Flyselskapene vil få belyst hva avgiftene inneholder. Flyselskapene vil bli involvert i arbeidet mot slutten av året. Det blir også foretatt en sammenlikning mellom lufthavnene.

3. F-35 – basering. Avgjørelse faller neste år, og det er en tett dialog mellom berørte parter

4. Innlands helikoptersikkerhet. Sikkerhetsforumet får mer midler for utredning av sikkerhetsrisikoen. Hun viste også til simulatorsenteret på Sola som et veldig spennende prosjekt. (Prosjektet er omtalt på bloggen ved et par anledninger tidligere).

5. Flysikkerhet og EASA. Det utvikles stadig nye regler. Det er alltid viktig å sikre særnorske behov, sa hun. EASA vil få myndighet over mislighold av AOC`er. Her gjelder tvangsmulkter og gebyrer. EU er på vei med flere elementer, for eksempel regelverk for flyplasser. Single European Sky – her skjer det mye med fokus på flysikringstjenesten som vil resultere i lavere pris, færre forsinkelser og bedre miljø. Vesentlige elementer vil være på plass 1. jan. 2012.

6. NEFAB – Luftfartssamarbeid mellom Norge, Estland, Finland, Latvia og Norge skal etableres innen 1.8. 2012. Planen var å få med seg Island, Sverige og Danmark, men disse trakk seg ut av samarbeidet. DNMI avtalen er forlenget til 31.12.2014. Tjenesten skal ikke konkurranseutsettes. (Dette kan ha sammenheng med at kan ha særnorske ordninger som unngår en grunnpilar i EU, nemlig at anbud skal ut i hele EU systemet)

7. Aske. Norge fremstår som et modelland for Europa. Hun viste til at vi som første land i Europa benyttet nasjonal ekspertise for vurdering av spørsmålene som reiste seg, og da spesielt samarbeidet mellom etatene LT, Avinor, met.no og NILU, med LT i førersetet.

8. Passasjerrettigheter. Askekrisen rettet fokus mot dette, spesielt mot hotellutgifter. ”Men det er ikke rett at flyselskapene skal dekke alt i alle situasjoner. Men gjeldende regler er satt til side av i hovedsak utenlandske operatører.” Hun vil be LT holde unnasluntrere i ørene. Flyklagenemnda utvides til å bli en transportklagenemnd for andre transportmidler.

9. Sikkerhet – Væske. Hun viste til hvor sårbare vi er, i denne sammenheng den 22.07. Luftfarten utsettes for anslag og viste til de som blandet væske om bord i et fly mellom London og USA i 2006 som førte til væskeforbudet som har ført til plunder, heft, og irritasjon. Per 1.4.2013 håper ne å få på plass nye regler. (tillat meg å minne om at dette har jeg hørt fra de to foregående samferdselsministrene også).

10. One-stop security. Luftfarten og Avinor har lenge hevdet at passasjerer som kommer via OSL og som skal videre til andre destinasjoner i Norge, må tollklareres i Oslo for så å sjekke inn igjen for sin videreforbindelse, hvilket fører til at folk ønsker å unngå OSL. En arbeidsgruppe jobber nå i regi av Samf.dept og Finansdepartementet, ledet av Avinor for å kartlegge det hele i løpet av 6 mndr.


Det var her P-O Jacobsen kom inn med kommentar omkring et emne statsråden antakelig ikke var så godt orientert, UAV`er, og hvor han fikk en invitasjon der og da.
Dag Falk-Petersen

Konsernsjefen åpnet med det idiotiske at en ikke kan ha med brunost i håndbagasjen.

Dernest tok han for seg masta på Vigra som nylig gikk i bakken. (IFALPA har gitt Vigra en Red Star på grunn av denne hindringen).

Så penset han seg inn på askeproblematikken han også, og den prosess som ble iverksatt og som virket. Han var stolt av prosessen og fremhevet Espen Slyngstad.

Han uttrykte forundring over utviklingen av teknologi og at en nå får ulykker forbundet med manøvrering på bakken og incursions.

Dernest fulgte en kort betraktning vedr. flyselskapenes rammevilkår. Disse må klare seg økonomisk for at Avinor skal klare seg. Avgiftene reduseres med 0,7% neste år i en prosess mot 3% reduksjon. Innen flysikring viste han til standardisering, kommunikasjon/samband og kommersialisering. Ingen flyplasser skal legges ned.

Punktliget: Norske flyplasser og selskaper er blant de beste i verden. Bristow og HS leverer fabelaktige produkter. Viste til fordelene ved at lufthavner og flysikring er under samme tak. Vi har for tiden 46 lufthavner.

Så kom han inn på et emne som vil føre til diskusjon og sikkert en del uro:

Ved innføring av SESAR ser en for seg 3x mer trafikk, en sikkerhetsfaktor som bedres med 10 som gir en innsparing på 50%. ”Det som skjer nå er unbundling. En kan si at flysikring brytes opp for å skrus sammen igjen på nytt.” Han vist så til NEFAB og det negative ved at Sverige og Danmark ikke er med.

Kontrolltårn: Avinor forbereder for avregulering og konkurranse. Han viste til utviklingen i sammenliknbare land, hvor for eksempel Sverige ligger foran oss med utviklingen av fjernstyrte tårn. Ytelsesbasert prising innføres for tårntjenester ved store lufthavner. Han viste til ”Tre Tårn”, selskapet til Janne Carlzon.

Tekniske tjenester. Kjempeendring! Teknologiske utvikling/SESAR. Det vil bli utviklet systemer som funker på tvers av luftromsblokker. SCAT 1 blir overtatt av globale systemer. Vi må forberede oss på skrittet fra å være en nasjonal leverandør av flysikringstjenester til å samarbeide internasjonalt. Vi er aktivt med i Borealis, og vi forbereder oss på fjernstyrte tårn.

Som gammel F-16 flyger avsluttet han med at han var stolt av innsatsen til Norge i Libya. Når jeg sitter her utenfor byen Scicli den 22. september hører jeg av og til lyden av jagerfly. Krigen er ikke over…..
David Learmount, Flight Intl.: What the hell happened to the pilots?

I sitt innlegg snakket han om automatisering og lack of handling skills. Han viste til statistikk og 10 ulykker med over 1100 drepte på grunn av flygere som ikke kunne fly. Han brukte statistikk både over fly- og helikopterulykker. Han var klar over den særdeles positive utviklingen når det gjaldt offshore helikopterflyging her, men var like klar over den bedrøvelige tilstand ved innlands helikoptervirksomhet her som i land vi vanligvis ikke vil sammenlikne oss med. Sjekk statistikk via EHSAT på web`en.
Small talk

• RNoAF skal delta på Red Flag Alaska. Det er en stor ”instrumented range” nær Elmendorf AFB hvor vi er med i planleggingen. Dette er en øvelse hvor en kommer så nær krig som vel mulig. Hvilke styrker som skal delta fra oss vet jeg ikke, men det ser ut tiliallefall å være C-130J. Tror våre F-16 gutter og jenter har noe å fare med, spesielt etter Libya.

• Grete Myhre skriver på ny bok. Hun fikk seg noen år som direktør i SHT og boka har som arbeidstittel Transportpsykologi.

• EC225 bekreftes å ha særdeles dårlig single engine performance. En tror ikke maskinen vil tilfredsstille kravet til Performance Class 2 enhanced. Den har også dårlig twin engine performance, ble det sagt.


AF447 ulykken vil få oppmerksomhet på Flyoperativt Forum 2012, så husk å merke av dagene 16. – 18. april 2012.

torsdag 15. september 2011

I luftfartsdirektørens fotspor


Bloggen tar en pause på 14 dager for at jeg skal kunne følge i Heine Richardsens fotspor. Jeg drar til Catania på Sicilia i morgen for å kikke litt på denne berømte, aktive vulkanen. Flyoperativt Forum er seriøse og vi vil gjerne vite hva dette dreier seg om. Jeg er innom e-posten underveis. Tilbake 1. oktober.

Brannen på Nordlys demonstrerer behov for store redningshelikoptreSiden denne typen fartøyer frekventerer arktiske strøk og ikke bare går i kystnære farvann, så demonstrere ulykken at Sea King må erstattes med helikoptre med stor lastekapasitet. Blant de maskinene som vurderes er det etter mitt skjønn to typer som egner seg; S-92A og AW101. NH90 og EC225 blir rett og slett for små. Sjekk video på http://tinyurl.com/69bgm5m Bildet viser undertegnede i den maskintypen Canada valgte til operasjoner til havs og i arktiske strøk; AW101.

Angolsk Embaer-120 Brasilia havarert

Havariet skjedde inne i landet og et øyenvitne sier at flyet var omspent av flammer da det havarerte. 17 omkom, men begge flygerne overlevde. I følge Wikipedia operer landet et par slike fly i VIP virksomhet. Det har vært flere havarier i det angolanske luftforsvaret i år. Da jeg var på flyplassen i Luanda for noen år siden så jeg en del gamle russiskbygde fly som var særdeles dårlig vedlikeholdt. Foto: Wikipedia

Garmin Aera796

Swiss knife løsning for småfly. Skikkelig head down utstyr. Vel, det er det eneste negative jeg kan si om denne innretningen, men det er fantastisk morsomt å henge med i utviklingen av det jeg oppfatter som sikkerhetsfremmende utstyr for småfly. Du bare sjekke ut denne videoen: http://tinyurl.com/6aeqhvj

Trike ulykker i USA

Denne type innretning, kalt Trike, har hatt flere fatale uhell i USA som jeg synes det er greit å vidreformidle. Sjekk detaljene her: http://tinyurl.com/3dmjnej

onsdag 14. september 2011

David Learmount

Bli kjent med personligheten DL via
http://www.flightglobal.com/blogs/learmount/
Når du blar deg nedover forbi Spitfire opplevelsen hans og noe annet stoff, finner du de elementene han tok for seg på Solakonferansen, sammenfattet i følgende statement fra ham: "What the hell happened to the pilots"! Han uttrykker voldsom frustrasjon over ulykker som skyldes tap av kontroll.. Han snakker om automatisering og lack of handling skills. Det har vært 10 ulykker med over 1100 drepte som skyldes LOC. Det er bare å være enig i at dette emnet ikke blir utdebattert med det første. Det vil iallefall komme i fokus på Flyoperativt Forum den 16. - 18. april neste år. Da har FoF 25 års jubileum.
Han tok også for seg helikopterindustrien og statistikk. Over hele verden er det ulykker en masse med helikoptre. Her på berget vet vi at innlands helikoptervirksomhet er farefulle greier, og må fokuseres på. Han mente at dette var ren, skjær cowboyvirksomhet! Han sa også at siden det er mulig for offshore helikoptervirksomhet å nå et høyt sikkerhetsnivå, så burde det være mulig for annen virksomhet også. Du kan finne statistikk på EHSAT: http://www.easa.eu.int/essi/documents/EHSATPreliminaryReportTO7809786ENC_000.pdf

Hawker Sea Fury parkert ved Sola Flyklubb

Denne fikk jeg i går, så fuglen er muligens fløyet. Sjekk bildet som jeg fikk via en særdeles flyinteressert Alf Terje Skjæveland. Har du opplysninger om 99 så er jeg interessert. Dette er en av de raskeste stempelmotorflyene som er laget. Sjekk http://tinyurl.com/7vzws

SAS med pressekonferanse på Sola


SAS annonserte pressekonferanse i dag kl 1330 på Sola. Tidspunktet var koordinert med informasjon til Børsen. Samme foredrag ble holdt for Solakonferansen like før. CEO Rickard Gustafson la ut energisk om SAS` nye strategi som kalles 4EXCELLENCE. En bygger selskapet på fire diamanter med hvert sitt innhold i hjørnene. Gustafson viste til europeisk luftfart med SAS` plassering i bildet. Han la flere ganger vekt på at SAS ikke var noe Lufthansa som har 70% av inntjeningen fra langruter og 30% fra kortere ruter, akkurat det motsatte av SAS. 70% av SAS` inntekter kommer fra markeder hvor en har konkurranse med lavprisselskaper. Han la vekt på at det ikke er noen spesiell business passenger eller en leisure passenger. De var for ham helt like og kan gjerne være samme person. Rundt dette temaet, med fokus på sikkerhet, fortalt han hvor fint det var i SAS nå med lojale medarbeidere og en innsparing på 25% etter igjen å ha blitt et flyselskap med flyging som core business. Det er også et mål å ha kostnadskutt på 3-5% årlig. Det betyr oppsigelser dersom en ikke greier å øke markedsandelen. Sorry Gustafson, jeg lot meg dessverre ikke rive med i dette. Det var som en "vanlig" peptalk til ansatte. Jeg har vært igjennom noen slike selv og resultatene av kostbare konsulenter for å etablere fornyet spirit har dessverre rent ut i sanden etter kort tid. En SAS flyger til stede var imidlertid mer entusiastisk vil jeg tilføye. Om dette har hatt noen innvirkning på aksjekursen gjenstår å se.

Feel Air lagt på is

Otto Lagarhus fortalte meg i går at forutsetningene for selskapet er bortfalt etter at Norwegian bestemte seg for noe Kjos engang sa han ikke ville satse på; langruter. Selskapet lever imidlertid fremdeles, men med små sjanser for å komme i luften. Samtidig advarer Janne Carlzon Norwegian fordi han mener selskapet beveger seg bort fra en suksessrik satsing på kort- og mellomdisanseruter.

tirsdag 13. september 2011

SISTE: Lufthansaflygere vinner 60+ sak i EU rett


Dette kommer fra min våkne korrespondent i Vietnam:
Europe's top court has ruled that a ban by Lufthansa on pilots flying past the age of 60 is illegal, in a case brought by three flight captains.
The EU Court of Justice found mandatory retirement at 60 went against international and German laws that fix the pilot retirement age at 65.
Lufthansa's age limit is contained in its collective agreement.
But three pilots forced to retire challenged the rule, and the case was passed to Luxembourg.
Germany's federal labour court had asked whether the collective agreement was compatible with EU law.
A Lufthansa spokesman quoted by Spiegel magazine said the court ruling would not have an immediate effect, as German legislation would first have to be amended.
The collective agreement covers approximately 4,200 pilots in the EU's biggest airline.
'Beyond the necessary'
The court found that Lufthansa's age limit represented a "disproportionate requirement" in light of international and German legislation.
"Prohibiting airline pilots from working after the age of 60 constitutes discrimination on grounds of age," a court statement said.
"While the right to act as a pilot may be limited from that age, total prohibition goes beyond that which is necessary to ensure air traffic safety."
The court also noted that, under the legislation, airline pilots could only continue to fly if they were part of a crew and the other pilots were under 60.
The appeal against Lufthansa's age limit was made by captains Reinhard Prigge, Michael Fromm and Volker Lambach.

mandag 12. september 2011

Break a leg.....

Pussig sak dette her. For tredje gang siden 2004 har en Embraer 145 gått av banen i Toronto, fra samme selskap; det amerikanske Trans State Airlines. Ingen skadd ser det ut til. Ved siste uhell var det våt bane. Ser skummelt ut for selskapet når vinteren setter inn......

søndag 11. september 2011

Elektrisk helikopter

Selv om denne ikke er fersk, så finner jeg den verdt å ta med fordi den viser en utvikling som er interessant. Maskinen, som var bemannet,  fløy i 10 sekunder den 12. august. Så nå snakker vi om el., hybrid, solcelle, hydrogendrevne maskiner, og utviklingen raser avsted. Foto: AvWeb

Vinteroperasjoner

Livet går videre etter 911:

Vinteroperasjoner

Mens det akkurat på minuttet er 10 år siden det første flyet traff World Trade Center,
får jeg info om vinteroperasjoner. Livet går altså videre.
Registration is Now Open for the
International Winter Operations Conference

2011Safety is No Secret.
There is no secret to operating safely during the winter season.
In Canada, the aviation community experiences all four seasons and the diverse weather and operating conditions that each present. Winter, at times presents the most challenging of experiences, a fact that does not stop our industry from operating as safely as we can.
The Air Canada Pilots Association, together with experts from a variety of fields in the world’s aviation industry, will speak at the International Winter Operations Conference on the lessons learned, and some of those lessons we haven’t, in winter operations.
Through our international experiences and innovations we will share our commitment to the continuous improvement of aviation safety in the field of winter operations. Sjekk www.winterops.ca

GPS er og blir et militært system

For å understøtte påstanden, så dukket det opp en historie fredag som hittil har vært ukjent. Den demonstrerer ihvertfall et par ting, nemlig at EW, Electronic Warfare, er et særdeles viktig element i strategisk tenkning, samt at GPS er en så viktig del av navigasjonen at en har glemt dead reckoning. Det står ikke noe om hvor flyet landet, neppe Nord Korea. Ja, du husker kanskje den EP-3 Aries som Kina koste seg med i 2001? Bildet over viser maskinen etter at den var truffet av en Kinesisk F-8 som havarerte og flygeren omkom. Orion`en ble tatt fra hverandre, besetningen sendt hjem, senere fulgt av maskinen som ble fraktet i deler.

Report: N. Korea forced down U.S. military plane in March

Published: September 9, 2011
A U.S. military reconnaissance plane came under electronic attack from North Korea and had to make an emergency landing during a major military exercise in March, a South Korean political aide said Friday.
Agence France-Presse reported that Seoul's defense ministry said the plane suffered disturbance to its GPS system due to jamming signals from the North as it was taking part in the annual U.S.-South Korea drill Key Resolve.
Spokesmen for the defense ministry and U.S. Forces Korea declined to comment, according to AFP.
The report said the jamming signals forced the plane to land 45 minutes into its flight; affected South Korean naval patrol boats and civilian flights; interfered with mobile phones in Seoul; and caused military GPS devices to malfunction.

Terroranslag i USA de siste 10 år

Denne artikkelen tar for seg alle anslag mot USA som kan defineres som terrorisme etter 2001. Det gjelder fordelingen vedr. politiske og relgiøse holdninger, og om det er caucasians eller fargede som står bak. Vi ser nå at det som skjedde hos oss 2207, har bidratt til å anspore høyreekstreme miljøer rundt om. Men kikk på artikkelen som du finner her: http://tinyurl.com/69wal9k Foto: Stars and Stripes

lørdag 10. september 2011

Airbus gearer opp - øker produksjonsratenI følge en artikkel i La Tribune i går, så står det at Airbus vil øke raten med en tredjedel. Ordrebøkene er så fulle at det er vanskelig å skaffe seg en slot før 2020 med dagens produksjonsrate. Selskapet tror derfor at flyselskapene og brokers vil kikke på Boeings 737MAX. Airbus har akkurat øket raten fra 36 til 38 fly i måneden, og går mot 42 i løpet av 2012, og en ytterligere økning vil følge, skriver avisen.

IFALPA Editorial - On that clear September day.....

On Sunday, the world will mark the 10th anniversary of the attacks on the World Trade Centre and the Pentagon. It seems that all of the world’s TV networks are gearing up for retrospectives marking aviation’s darkest day. Of the trailers advertising the programmes seen by the IFALPA Daily News, most of these programmes are focussing on the events of the day itself with some boasting minute by minute “as it was coverage”. While the validity of this type of coverage is moot, it appears that most of the programming will fail to recognise the role that airline pilots play ensuring the security of their passengers. We have seen many changes in our personal and professional lives since those tragic events and we have learned one valuable lesson, we are the last line of defence for the travelling public. Sadly this is a role that has so often been overlooked by not only TV producers but more importantly, by legislators, regulators and law enforcement officers.

On Sunday, by all means, make the time to pause and reflect on the sacrifice made by the crews of United 93, United 175, American 11 and American 77 when the aircraft they commanded became weapons against all of us. Think of the thousands on the ground who lost their lives on that clear September day. But also spare a thought for those who guard the ramparts of security today, in the firebase, on foot patrol and, those on the final line of defence, pilots manning the flight decks of the world. Foto The Falling Man: Richard Drew

fredag 9. september 2011

Al Qaida trussel i New York og i Washington, D.C.

Sjekk mange videoer på CNN vedr. trusselen som det pekes på i New York og Washington D.C. nå og de neste dagene: http://tinyurl.com/3hwem6d

Redningsøvelse i Oslofjorden

Svært realistisk havariøvelse i OslofjordenKatastrofeøvelsen i Ytre Oslofjord ble gjennomført uten uhell av noe slag. Et 50-talls organisasjoner og etater i fire nordiske land har fått mye å tygge på. Over 3.000 personer deltok i redningsarbeidet etter den dramatiske, men fingerte kollisjonen mellom en passasjerferje og en oljetanker. Dette er fra ABC Nyheter.

Dette er litt morsomt. For en del år tilbake sa daværende Generalinspektør for Luftforsvaret Thomas Colin Archer, at dersom sivile skulle overta redningstjenesten, så måtte de først trene i indre Oslofjord. Vel, nå ser jeg at militære trener i ytre Oslofjord i en øvelse som omtales som svært realistisk. Det er til å le seg skakk av; her er dagslys og smul sjø. Forsøk dette en vinterdag om natten midt i Nordsjøen. Det er med et sivilt helikopter fra Airlift. Det er et skall av et redningshelikopter. Norges mest avanserte helikopter står i en hangar på Flesland og er sivilt. Det er til å gråte av......

Lyst til og lære deg å fly?

Sjekk denne for entusiaster: http://www.youtube.com/watch_popup?v=nKU0uQki5Dc

Ukontrollert flyplass i Brasil

Sjekk denne fotoserien: http://tinyurl.com/453oc7k Undertegnede hadde gleden av å fly C550 et par år i regi av Helikopter Service. Heldigvis har jeg aldri opplevet noe liknende som denne. HS opererte to slike maskiner. Den andre hadde reg. LN-HOT. Eier var rederiet Tenvig som var tungt inne i HS som kommanditist. Siste flyging i HS regi hadde flygesjef Mike Boxill og undertegnede den 31.12.1983. Da trakk Tenvig seg ut og maskinene gikk over til Partnair. Legg merke til det orginale HS logoet, "kråka", på halen. Maskinen var lett å fly.

Oshkosh T-28 Trojan - Willy Field

Det er muligens ukjent for deg, men i en kort periode ble norske flygere utdannet via denne maskinen for så å sjekke ut på F-5 i USA, nærmere bestemt på Williams AFB. Det var ikke mange, men jeg kjenner noen. Jeg skal backtracke mine spor og skal tilbake til Willy Field i oktober. Jeg gikk imidlertid gjennom det tradisjonelle opplegget, men var den første nordmann på flyplassen etter Koreakrigen. Willy var den første basen som ble en del av Undergrauate Pilot Training programmet i 1966. Jeg kom dit året etter. Falcon Field ligger nordøst i Scottsdale og var på landet den gang. Nå har Phoenix, Tempe og Mesa grodd helt sammen og Falcon Field ligger i urbane omgivelser ser jeg på Google Maps. Williams har skiftet navn noen ganger siden den tid, men det er fremdeles flyaktivitet der. Nå heter den Phoenix Mesa Gateway Airport, og Allegiant Air flyr der. Også den blir tatt igjen av urbanisering. Luke AFB på den andre siden av byen er også en del av byen nå.

torsdag 8. september 2011

Vigras mellombølgesender i bakken

Masten har vært en torn i øyet til Norsk Flygerforbund gjennom alle år. Det har ikke akkurat vært noe sikkerhetsfremmende tiltak å ha denne masten der. Det betød høyere OCL (Obstacle Clearance Limit) enn nødvendig. Nå er den nede etter at den sluttet å sende for ikke lenge siden. IFALPA, den store internasjonale flygerorganisasjonen, har ment at flyplassen er belastet med en unødvendig hindring som utgjør en fare for luftfarten. Foto: NRK

AF447 - tilsvarende hendelse med tap av airspeed i juli åpner for ny debatt

PARIS (Reuters) - An Air France (AIRF.PA) flight in July suffered similar technical problems to a jet that crashed into the Atlantic two years ago, French media reported on Tuesday, reigniting a debate over the disaster's causes.
Air investigators told France's Le Figaro newspaper the details of the latest incident involving one of the company's Airbus (EAD.PA) jets might make them think again about what made flight AF447 crash off the coast of Brazil in 2009.
Investigators have so far stopped short of explicitly blaming the pilots for the 2009 disaster, which killed 228 people -- but their reports have highlighted mistakes they said were made on the flight deck.

Pilots' unions and Air France insist the faulty flight equipment was mostly to blame. Both Airbus and Air France are facing criminal probes in France and lawsuits on both sides of the Atlantic.
In its online edition on Tuesday,
Le Figaro said it had obtained a report on an incident on an Air France flight from Paris to Caracas in July.
"This incident certainly takes on a particular importance in the light of the Rio-Paris accident," a source close to the investigation was quoted as saying.
"It will help us to understand whether there was a problem with the Airbus or in the training received by flight crew in manual aircraft handling at high altitude," the source said.
Two crew were injured in the July incident which occurred on an Airbus A340, but there were no victims, Le Figaro said.
The BEA confirmed it had opened an investigation,
but refused to say whether the flight experienced problems similar to the 2009 crash of the Airbus A330.
Le Figaro said the report showed that like AF447, the A340 hit severe turbulence while cruising at 35,000 feet, and accelerated rapidly, causing the autopilot to switch itself off.
The jet then climbed sharply and began to lose speed, as with AF447, but managed to remain in flight thanks to a reduction in the turbulence and the rapid response by the crew, the newspaper said.
Air France was not immediately available to comment.
An airline security source close to Airbus told Le Figaro the July incident was clearly complex, and would revive speculation over the aircraft-maker's role in the 2009 crash.
The BEA air accident authority has said the pilots lacked training to handle the freezing of speed sensors and failed to discuss stall alarms as the Airbus jet plummeted 38,000 feet.
Air France disputes this and says instruments went haywire.

En korrespondent har sendt meg utdrag fra et IFALPA Newsletter som lyder slik:
BEA, the French civil aviation accident agency, has announced that it has just formed the Human Factors working group, whose creation was announced in July, as it continues its investigations in to the loss of the Air France A330 that crashed into the Atlantic in 2009.

The group comprises three BEA investigators specialising in human factors, a human factors aviation consultant, a psychiatrist specializing in risk analysis, an A330 test pilot and a type-rated A330 pilot.
The agency said that the group’s objective will be analyse “all aspects connected to the conduct of the flight” including “Crew actions and reactions during the last three phases of the flight described in the third Interim Report, in particular in relation to the stall warning, Cockpit ergonomics and Man-machine interfaces”.

Yak-42 grounded

Akkurat som for Tu-134´s vedkommende, så har luftfartsmyndighetene i Russland stoppet alle flyginger med flytypen. Det er nærliggende å tro at et motorbortfall kan ha inntruffet på et kritisk tidspunkt. Det spekuleres i om brennstoffet kan ha vært forurenset. Det rapporteres at 43 ombordværende av 45, omkom. Flyet havarerte 1,5km fra avgangsstedet. Medvedev etterlyser reformer innen sivil luftfart. Sjekk http://tinyurl.com/44vswzm Foto: CBCSports.ca

Laser: En særdeles farlig innretning

Siden denne er markedsført i USA og er lovlig å eie, så sender jeg herved den veldig skumle nyheten videre. Sakset fra AvWeb:

A New Laser Threat?
Wicked Lasers claims its new hand-held laser has an 85-mile range, is 8,000 times brighter than the sun, and is the "world's brightest laser you can legally own." In other words, the device may be completely useless outside of a lab, but is apparently being marketed to the public. The cost of the new "S3 Krypton Series" laser is $1,000. According to one review, a previous model was "dangerous" and only useful for "irresponsible, reckless activities." That new one is 20 times brighter and in the words of the same reviewer, is "twenty times as awesome." The reviewer adds, "I'm terrified of it."


Early this year, the same company released a sub-$300 laser capable of near-instant close-range retinal damage. As for who the new laser appeals to, a review by Gizmodo.com, a website for technophiles, described the laser with these words: "You can't do anything with it" and "I can't help but love it." Users are cautioned not to look at the beam, not to look at the spot and not to look at light reflected from the beam. After an increase the number of pilots reporting incidents with lasers, the FAA in June announced new civil fines for laser misuse, topping out at $11,000.
 Sjekk http://tinyurl.com/3neok2l

Fjernstyrte kontrolltårn


Coming Soon: Remote Control Towers

Two airports in northern Sweden are set to become the first test sites for remotely operated control towers. The system, which is being developed by Saab, will consist of an 82-foot-tall structure topped by a bank of cameras that will beam a 360-degree panoramic high-definition image to a control center located miles away. The array also includes microphones that transmit stereo sound from the airfield, meteorological sensors, and a light-gun signal that can be operated remotely. Center controllers will sit at the center of a 360-degree wraparound screen, and will be able to zoom and pan the images. The system aims to save on costs by consolidating service for smaller airports. The two towers in Sweden are expected to go online next year.
The system's sophisticated interface will provide controllers with improved situational awareness compared to today's analog towers, according to Saab. The images employ several types of image enhancement, including the ability to label moving objects, impose a geographical overlay during low visibility, and "radar and video sensor fusion." A demo project was successfully concluded in 2009, according to Saab. The project was awarded the Jane's Airport Review Industry Award during the ATC Global 2010 exhibition in Amsterdam.

onsdag 7. september 2011

Storberget bevilger mer til politihelikopter


Latterlig uten først å vurdere ubemannede fly- og helikoptre. Bildet viser SAABs Skeldar. Storberget har bare hoppet på den for ham enkleste løsningen.

Yak-42 med ishockeylag havarert - Alle unntatt èn omkom

Det var det profesjonelle laget Lokomotiv Yaroslavl som gikk med. Flyet skulle ta av fra Yaroslavl og skulle til Minsk for sesongåpning. Flyet kom seg såvidt i lufta hvorpå det havarerte. En person overlevde, alvorlig forbrent. Russiske fly fra kommunistæraen har blitt svartelistet av Putin. Tu-134 er for eksempel satt på bakken. En må anta at det samme kan skje med Yak-42. Sjekk http://tinyurl.com/43tn89v Foto: Moscow News

Kompetansesenter for helikoptre på Sola

Stavanger Aftenblad presenterer i dag et pent bilde av bl.a. to statsråder sammen med initiativtaker Ole Petter Bakken som nå representerer Thales i dette særdeles interessante prosjektet. Jeg har tidligere omtalt innholdet i dette i positive vendinger, men ble noe betenkt da firmaet til Bakken ble sendt til Brønnøysund for oppløsning. Nå synes ting å være på beina igjen. Statsrådene Borten Moe og Meltveit Kleppa fikk en orientering om prosjektet i går, og det går ut på simulatorer for sivile og militære operatører, altså S-92A/EC225 og NH90 simulatorer og annen simulator dersom annen type velges til redningstjenesten. Bakken har mange kontakter, også med Falck NUTEC, så her er mange muligheter. Jeg er iallefall veldig glad over at Bakken har holdt hodet over vannet i en kronglete og uoversiktlig prosess.

USA`s General Aviation community på High Alert

Ovennevnte organ har henvendt seg til småflygerne om at de må ha øynene åpne for unormale elementer de neste dagene. Det finnes ikke bevis for at al-Qaida eller tilhengere vil foreta seg noe den 9., men en ønsker å være føre var så langt det er mulig. TSA ligger under US Department of Homeland Security. Sjekk memo til flygerne her: http://tinyurl.com/3oypmxw

tirsdag 6. september 2011

Cyberattack - en ny dimensjon

Denne varianten skjedde over Tyskland i sånn omtrent 35 000 fot vil jeg anta. Jeg så den i siste Teknisk Ukeblad. En viss person med signatur MR forsøkte seg på tilbudet til Norwegian med internett i flyet. Problemet var bare at hans telefon ble hacket. Her er det altså et nytt marked for de som ønsker å skape problemer for de som befinner seg i høyden.

Helitech: Fokus på politihelikoptre

Sjekk oppdateringer på http://www.helitechevents.com/conference Det fremkommer der at fokus rettes mot politihelikoptre, utstyr, taktikk, trening etc. Det kan være betimelig for norske myndigheter å sette seg inn i virksomheten. Forutsetningen må være at en har et helikopter på 15 minutters beredskap 24/7. Personlig er jeg tilhenger av ubemannede fly og helikoptre i slik virksomhet.

FAA`s Safety Briefing


Sjekk ut siste nummer på http://www.faa.gov/news/safety_briefing/

AW139 et farlig helikopter?

Sjekk innlegget den 29.08. vedr. havariet i Brasil. Nå er flåten til bl.a. Sky Shuttle satt på bakken etter havariet i Brasil. Selskapet flyr mellom bl.a. Victoria og Macau, formodentlig med gamblere.
Til spørsmålet over så synes svaret å være at helikoptertypen har overdrevent mange uhell og ulykker. Jeg sakser:

According to SCMP five accidents involving AW139s worldwide have been reported so far this year, killing nine people.

In February a South Korean Coast Guard helicopter crashed into the sea leaving one female officer dead. In May a tail rotor gearbox came off a Gulf Helicopter AW139 while on the ground in Doha.

A month later the entire tail section of Weststar AW139 detached while landing in Kuala Lumpur. In August four people died when a Beijing police AW139 fell during a training flight.

On July 2010 a Sky Shuttle ditched at sea near Victoria Harbour. All 13 people on board, including two male aircraft crew members and 11 passengers were plucked to safety with no serious injuries.

A preliminary report released by the CAD that same month said the direct cause for the helicopter losing control seconds after it took off was a tail rotor failure.
The full investigation "is expected to take more than one year to complete," CAD said at the time.
Fotografiet viser en S-76 ta av fra heliporten i Macau. Foto: Macau Times

MiG 31 havarert i Russland - To drept

En mskin av denne typen havarerte i dag like etter avgang fra flyplassen, og begge ombord omkom. Flyet er en modernisering og forlengelse av MiG 25 Foxbat som i sin tid skremte NATO. Flyet er i stand til å nå Mach 3, men det er notorisk vanskelig å fly, står det å lese. Samme flytype hadde et havari i fjor, men da berget besetningen seg. Flytypen er nær 30 år gammel, men det finnes fremdeles vel 300 av den. Foto: Wikipedia

mandag 5. september 2011

Laserpenner

En Sea King fra Bodø skulle ut på oppdrag da den ble belyst like etter avgang i går kveld. Dette ble rapportert av flygerne som en farefull opplevelse. Norsk Flygerforbund og Luftartstilsynet er enige om at bruken av laserpekere er farlig og kan sette liv i fare. LT foreslår at det settes forbud mot kjøp av de største laserpekerne. Sorry, det holder ikke! Her som i USA må en ha et lovverk som bidrar til å sette en stopper for virksomheten. Hva med 8 års fengsel? Vel tøfft, men det kan være maksstraffen i USA i det føderale lovverket. Jeg kan kjøpe laserpenner av det store slaget utenlands, så det må være bruken som er ulovlig, ikke kjøpet. Det bør også etableres Laser Free Zones rundt flyplasser hvor bruk medfører straffeansvar, slik som i USA.

Manual handling skills

Tankevekkende, artig og åpenhjertig historie sendt meg av en observatør:

Letter of the Week: Flying the Airplane
I had been flying the Airbus A320 for a supplemental 121 carrier when I was furloughed and had to scramble to find any flying job. I interviewed for a job which required a sim check in a B727 simulator. I had not flown an aircraft with manual thrust levers, a yoke or a trim switch for several years and had never flown a 727 or a 727 sim.
My hand-flying skills were atrocious. I could interpret the steam gauges okay, but I couldn't keep up with the trim, and I ham-fisted the thrust levers badly. Needless to say, I didn't get the job, and I didn't blame them a bit.

Jerry Hart
Foto: Wikipedia
Handling skills? Sjekk Jelly Belly: http://tinyurl.com/3zg2t5a

Den kvikkeste måten å få passasjerene inn i fly

Nå er det vitenskapelig bevist hvilken metode som er raskest. Sjekk videoen på http://tinyurl.com/3sjr3x3 Det er sannelig en astrofysiker som er involvert her, en Dr. Jason Steffen fra Fermi National Laboratory i Illinois. Hvert minutt spart, betyr $30 i besparelser per flyging. Man skal i alle fall ikke plassere paxen hulter til bulter slik som nå. Sjekk hva dette går ut på her: http://tinyurl.com/438ayqv

søndag 4. september 2011

Er demokrati demokratiets verste fiende?

Anders Behring Breiviks kjøp av ingredienser til bomben ble registrert, men ikke reagert på. Så leser jeg at PST har fått påpakk for å ha registrert høyreekstreme elementer. Når jeg leser dette så skjønner jeg uten videre at vi sliter med et problem av dimensjoner. Det er et anerkjent prinsipp at en skal forsøke å profilere personer som kan være en trussel mot luftfarten. Det sies ofte at disse må tas før de kommer til sikkerhetskontrollen, og absolutt før de går ombord i flyet. Det betyr sånn uten videre at trusselelementer må registreres og aller helst holdt et øye med. Dersom det ikke skal være tillatt, så må jeg medgi at da må vi akseptere at elementer som burde vært holdt øye med får bevege seg fritt, og at de kan stelle til ting vi ikke ser som ønskelig. Det er da jeg er redd jeg bidrar til noe jeg aldri hadde tenkt meg, nemlig å politisere denne bloggen; jeg kan nemlig ikke akseptere den kritikk PST har fått for å registrere potensielt farlige elementer. Derfor stiller jeg spørsmålet i overskriften. Det blir dessverre tragikomisk når jeg nå leser at politiet ikke har lov til å sjekke personer som er medlem av pistolklubb, har våpen, men deltar ikke aktivt i klubbaktiviteter.

Observasjonsplatform - NG`s Bat

Northrop Grumman har akkurat lansert sin store versjon av Bat UAS, Unmanned Aerial System. Maskinen har fløyet i mindre versjoner tidligere, men nå kommer altså NG med en med 5,5m vingespenn som kan ta en payload på 50kg og holde denne i lufta i 18 timer. Den har FLIR og Synthetic Aperture Radar etc. Den har ikke fløyet enda, men ser ut til å bli virkelighet. Det er denne kategorien, altså Medium Altitude Long Endurance jeg mener vil passe for norsk redningtjeneste, i tillegg til andre typer observasjonsroller. Foto: NG

Monovinge - et sært prinsipp

Tenk deg et fallende frø fra lønn; det kommer dalende som et helikopter. Du åpner den og setter den på nestippen din. Det gjorde iallefall jeg som liten. Nå ser en resultatet av barnslig nysgjerrighet, en brukbar monovinge. Denne vingen kommer i kategorien mikro UAV, og ble demonstrert på AUVSI nylig. Saken er at konseptet har noe for seg, sier Lockheed Martin, og de vil bygge videre på det. Personlig synes det å være et trøblete prosjekt fordi en må ha en stabil del som kan være observasjonsplatformen. Ny teknologi inklusive GPS input for navigasjon er nødvendig for at innretningen skal kunne operere på egenhånd i f.eks. bygninger. Dingsen er ca 45cm lang og kalles Samarai. http://www.atl.lmco.com/papers/1628.pdf for å lese om prinsippet, og sjekk ut denne for å se den fly: http://tinyurl.com/3ugo4as

9/11

Det bygger seg opp mot 10-års jubileet for en nesten ubegripelig handling da fire fly ble hijacked og brukt som terrorvåpen. Tre av flyene nådde sine mål. Det vil bli mye om dette de neste dagene, og du kan friske opp dine minner ved benytte en fotoserie som du du finner på http://tinyurl.com/3csqwlp Du må aldri glemme dette, og hos meg sitter bildene festet for all tid. Til sammen 2937 mennesker mistet livet. Al-Qaeda tok på seg skylden. Foto: AP

lørdag 3. september 2011

Chilensk Casa 212 havarert - 21 antas omkommet

Maskinen fra luftforsvaret var på vei til en øygruppe 600km rett vest av Santiago, og havarerte i sjøen nær flyplassen etter to landingforsøk i kraftig vind, rapporterer BBC. Foto: Flygvapnet

Flymuseet på Sola

Her tilbys det rundtur med Dak`en i morgen søndag. Museet har en web side: http://www.flymuseum-sola.no/sider/hoved.html men det står ikke noe der om arrangementet i morgen, et samarbeidsprosjekt mellom flere museer i området. Bildet er sakset fra web siden som sikkert er under utarbeidelse. Fint museum!

Farlig hobby

"Han ble heist opp av en Sea King etter å ha landet på en fjellhylle 100 meter over bakken." Ja, det ble vitterlig sagt for et øyeblikk siden på NRK Rogaland.
En basehopper fra det populære fjellet Kjerrag, fikk problemer med skjermen. Han skadet seg i beina, men å lande over bakken er ny.

fredag 2. september 2011

Alvorlig anklage mot Sikorsky

Minner meg litt om historien med spindle som røyk på en HS S-61N hvor alle ombord mistet livet. Jeg var sekretær i flygerforeningen og skulle reise ut på Sola for å hente folk fra Sikorsky. Trodde det var folk som skulle løse problemet. De som kom var jurister.

Vel, nå anklager PHI som eide den S-74++ som dette gjelder. Den havarerte på grunn av en bird strike. I prosessen hevder PHI at Sikorsky under porsessen har underslått intern informasjon om svakheter ved trottle kvadranten i maskinen. For at du skal få dette korrekt, så leser du følgende:

PHI Accuses Sikorsky of Hiding Crash Suit EvidenceOffshore oil helicopter service operator PHI is accusing Sikorsky of suppressing evidence related to the cause of a 2009 crash that killed eight aboard an S-76C++ near Morgan, City, La., after a bird strike to the windshield. In a federal court filing last month, PHI’s attorneys asked for legal sanctions and monetary damages against the helicopter manufacturer for failing to disclose an internal Sikorsky report in the original post-crash litigation. That report faulted the helicopter’s original windshield and throttle quadrant design as causal crash factors, as opposed to the lighter-weight Aeronautical Accessories replacement windshield PHI installed after delivery. Post-crash analysis indicated the throttles disengaged after the bird strike. PHI and Aeronautical Accessories settled with the relatives of crash victims. PHI is now seeking to recapture 80 percent of those settlements from Sikorsky because of the evidence in the allegedly suppressed report. Crash plaintiffs are suing Sikorsky separately in a trial scheduled to begin in November. PHI’s attorneys said the report “undermines Sikorsky’s entire defense.” A Sikorsky spokesman said the company will defend itself “vigorously” against the charges.
Les om havariet her: http://tinyurl.com/34ywoe5 og http://tinyurl.com/44udwck

torsdag 1. september 2011

Sikre flyselskap?

Slik ser listen ut over de selskapene Air Transport Rating Agency mener er de sikreste i verden. Mange av disse har ruter til Norge:

De ti sikreste, oppgitt i alfabetisk rekkefølge:

Air France-KLM
AMR Corporation (American Airlines, American Eagles)
British Airways
Continental Airlines
Delta Airlines
Japan Airlines
Lufthansa
Southwest Airlines
United Airlines
US Airways

Tillat meg å minne om ulykken med Air France i 2009. Jeg antar at Air Transport Rating Company kun har sett på statistikken for 2010. Ulykken i 2009 bør allikevel være med i en rolling rate vurdering.

Shit. I just lost control....

Last famous words.
Sjekk denne fra FSF/FAA:
The airline industry is suffering from "automation addiction," Rory Kay, co-chair of an FAA committee that is examining pilot training, said in an Associated Press story published on Tuesday. "We're seeing a new breed of accident with these state-of-the-art planes," said Kay. "We're forgetting how to fly." Pilot skills have been cited by investigators in two recent major accidents, the Buffalo crash of a regional airliner in 2009, and the 2009 Air France crash of an Airbus A330. How pilots respond to the sudden loss of automated aircraft systems "is the big issue that we can no longer hide from in aviation," Bill Voss, president of the Flight Safety Foundation, told the AP. "We've been very slow to recognize the consequence of it and deal with it."

Voss said the solution will require changes in cockpit procedures, not just in training, where pilots spend just a few days a year. Paul Railsback, operations director at the Air Transport Association, told the AP that airlines are aware of these issues. "We think the best way to handle this is through the policies and training of the airlines to ensure they stipulate that the pilots devote a fair amount of time to manually flying," Railsback said. "We want to encourage pilots to do that and not rely 100 percent on the automation. I think many airlines are moving in that direction." Kathy Abbott, an FAA researcher studying these issues, found last year that "pilots sometimes abdicate too much responsibility to … automated systems." She added that sometimes pilots don't get enough practice in hand-flying and will hesitate to take control away from the computer in an emergency.
Foto: AvWeb