tirsdag 28. februar 2017

Norsk Luftfartsplan - NHOs tilsvar er ikke udelt positivt

Høring - Nasjonal transportplan
I forbindelse med dagens høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, overleverte NHO Luftfart brev til komiteen. For NHO Luftfart er det helt avgjørende at regjeringen legger opp en politikk på luftfartsområdet som (i) gir like konkurransevilkår nasjonalt og internasjonalt, og som (ii) fremmer en kostnadseffektiv og rasjonell infrastruktur. Disse perspektivene er mangelfulle i planen. NTP fremstår som en (uforpliktende) investeringsplan for primært veg og jernbaneinfrastruktur, samt noen tiltak innenfor kystfarten. Luftfarten er i hovedsak brukerfinansiert, og investeringstiltakene på dette området i NTP refererer bare til Avinors planer. Utfordringer knyttet til prioritering og ikke minst finansiering av infrastruktur på luftfartsområdet, blir således i liten grad reist i NTP.
29.04.2009

Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget

    Vår dato    29.4.2009
  


HØRING NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010-2019


NHO Luftfart takker for muligheten til å delta på høring i transport- og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2010-2019 (NTP).

Generelt vil NHO Luftfart påpeke at NTP slik den nå foreligger ikke er noen helhetlig transportplan, slik den opprinnelige intensjonen var fra Stortinget når dette plandokumentet ble etterspurt. NTP fremstår som en (uforpliktende) investeringsplan for primært veg og jernbaneinfrastruktur, samt noen tiltak innenfor kystfarten. Luftfarten er i hovedsak brukerfinansiert, og investeringstiltakene på dette området i NTP refererer bare til Avinors planer. Utfordringer knyttet til prioritering og ikke minst finansiering av infrastruktur på luftfartsområdet, blir således i liten grad reist i NTP.

I tillegg vil NHO Luftfart bemerke at NTP ikke omtaler en rekke grunnleggende luftfartspolitiske perspektiver, og gir således ikke Stortinget et grunnlag for å diskutere mulige politikkutfordringer på området. Det vises her til at norsk luftfart er fullt ut liberalisert, og konkurransen er sterk nasjonalt og internasjonalt. Økt konkurranse og tøffere realøkonomi har gitt, og vil gi, strukturendringer i bransjen. Ytterligere konsolidering i næringen vil komme, og det er ingen selvfølge med en nasjonal industri. Alt dette kan ha konsekvenser for arbeidsplasser, kompetanse i sektoren og ikke minst mulighetene til å sikre en stabil og forutsigbar transportstandard, og burde således vært omtalt i planen.

For NHO Luftfart er det helt avgjørende at regjeringen legger opp en politikk på luftfartsområdet som (i) gir like konkurransevilkår nasjonalt og internasjonalt, og som (ii) fremmer en kostnadseffektiv og rasjonell infrastruktur. Disse perspektivene er mangelfulle i planen.

I dette perspektivet blir det også litt merkelig at regjeringen foreslår en målstruktur for norsk samferdsel uten å ta med de kommersielle flyrutene. Regjeringen har et mål om å redusere avstandsulempene, men anskueliggjør ingen tiltak knyttet til den kommersielle luftfarten bortsett fra kortbanenettet. Dette gir ikke noe helhetlig bilde, og innebærer indirekte at regjeringen ikke blir målt på hvordan rammebetingelsene for norsk luftfart faktisk fungerer.

Når det gjelder investeringstiltak i norske lufthavner vil NHO Luftfart bemerke følgende:

1)    Drift og investeringer i 46 statlige lufthavner er i dag basert på kryss-subsidiering fra overskuddet til 3-4 flyplasser. Dette overskuddet er ikke lenger tilstrekkelig for å sikre en stabil og forutsigbar drift av de regionale ulønnsomme kortbaneplassene. Da Avinor ble etablert som selskap ble det forutsatt etablert en kjøpsordning over statsbudsjettet for dette. En slik ordning har regjeringen så langt ikke iverksatt. Underskuddet på disse lufthavnene har siden 2003 økt fra ca 300 mill kr til vel 700 mill kr. Samtidig har Avinors øvrige investeringsutfordringer økt, og trafikk og inntjening har gått ned. Etter NHO Luftfarts vurdering er tiden overmoden for å få på plass en slik statlig kjøpsordning for drift av lufthavner, som man for øvrig har for drift av flyruter. Dersom dette ikke skjer er det ganske åpenbart at Avinor vil øke luftfartsavgiftene, og overføre regningen til flyselskapene. I tillegg må Avinor foreta store kutt i planlagte investeringer, og siden sikkerhetsrelaterte tiltak skal prioriteres, vil en rekke lønnsomme prosjekter bli utsatt. NHO Luftfart mener derfor at Stortinget bør be regjeringen etablere en slik kjøpsordning for drift av regionale ulønnsomme statlige lufthavner.
2)    Regjeringen foreslår å bygge ny bro over Rombaksfjorden (Hålogalandsbroen). Dette reduserer reisetiden fra Narvik til Evenes lufthavn, og tilsier at kortbaneplassen i Narvik kan legges ned. Lufthavnen er lite tidsmessig og nærheten til Evenes gjør dette naturlig. På denne måten kan også flyrutetilbudet på Evenes sikres, og ev forsterkes. NHO Luftfart støtter et slikt grep. Vi er imidlertid helt uenig i at flyreisende skal delfinansiere dette broprosjektet. Fly er en konkurranseutsatt og brukerfinansiert sektor, og det blir helt feil om luftfarten skal finansiere det som i følge samferdselsministeren er det samfunnsøkonomisk beste veiprosjektet i NTP. Departementet gjør et poeng av at det ikke er behov for offentlig/privat finansiering av vegprosjekter, eksempelvis OPS, fordi staten ikke mangler kapital. Da blir det etter NHO Luftfarts vurdering galt å ta penger fra en brukerfinansiert sektor, og gjøre luftfarten til en skattekilde på vegsektoren. Dette betyr i praksis at Avinor enten må kutte ut nyttige investeringsprosjekter eller øke luftfartsavgiftene, noe som forsterker utfordringene omtalt i pkt 1 ovenfor. Stortinget bør be regjeringen sikre finansiering av ny bro over Rombaksfjorden uten medvirkning fra Avinor.
3)    NHO Luftfart er meget undrende til forslaget om å bevilge en investeringsstøtte til lufthavnene i Skien og på Notodden. Samferdselsdepartementet har i vinter fått Handelshøgskolen i Bodø til å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av de tre ikke-statlige lufthavnene i Skien, på Notodden, og på Stord. På de to første flyplassene var konklusjonen meget klar; flyplassene er meget ulønnsomme og har liten transportstandardmessig betydning. En viktig grunn til dette er at den nærliggende flyplassen på Torp på en god måte dekker reisebehovene. NHO Luftfart har derfor problemer med å se hvorfor staten skal gå inn med 12 millioner kr her. Dette er midler som i det i høyeste grad er behov for innenfor Avinors virksomhet, jf pkt 1 ovenfor. I tillegg vil en slik støtte åpenbart gi ulike konkurransevilkår mellom de private lufthavnene Geiteryggen og Torp. Geiteryggen får AFIS støtte (4,5 mill kr), og nå også spesifikk investeringsstøtte.  I tillegg vurderer for tiden ESA lovligheten av kommunal støtte til lufthavnen og lokalt flyselskap. Torp får ingen støtte, og må dekke alle sine kostnader i markedet.  I tillegg foreslår nå myndighetene i nye konsesjonsbestemmelser for Sandefjord lufthavn å prisregulere Torps tjenester, samt at Luftfartstilsynet skal regulere åpningstidene. På denne måten blir Torps drift svekket dels gjennom statens støtteordninger til Geiteryggen og dels ved at den kommersielle handlefriheten for egen virksomhet reduseres.
NHO Luftfart oppfatter dette som en inngripen som kun har til formål å ivareta statens egne økonomiske interesser på Gardermoen, nemlig for å opprettholde Gardermoens evne til kryss-subsidiering. NHO Luftfart ber Stortinget sikre forsvarlige driftsvilkår for Torp ved at det ikke gis statsstøtte til samfunnsøkonomisk ulønnsomme private flyplasser i konkurranse med nærliggende kommersielle flyplasser. I tillegg bør det etableres en driftstilskuddsordning for regionale ulønnsomme statlige flyplasser, noe som reduserer overføringsbehovet for Gardermoen, og dermed behovet for statlig prisregulering av Torp.

4)    NHO Luftfart vil bemerke at vi ikke ser grunnlag for en ny lufthavn i Mo i Rana. En ny stamruteplass her, uten sanering av andre flyplasser, er etter vår vurdering lite fornuftig. En bedre løsning er en ny felles lufthavn for Helgeland. NHO Luftfart ønsker løsninger som fremmer en kostnadseffektiv infrastruktur, og som gir grunnlag for et bedre flytransporttilbud.

NHO Luftfart vil ellers påpeke at det bør foretas en samlet gjennomgang av lufthavnstrukturen i Norge. Siste gang Stortinget fikk en slik gjennomgang var i 1995, og strukturendringer og nye prosjekter bør ses i en helhetlig sammenheng.


Avslutningsvis vil NHO Luftfart bemerke at norsk luftfartsnæring i all hovedsak støtter norsk miljøpolitikk. Vi vil imidlertid understreke at den nasjonale CO2 avgiften må avvikles når Norge inkluderes i EUs klimakvoteregime fom 2012. Dobbelt virkemiddelbruk her blir feil, og gir ulike konkurransevilkår. Stortinget bør be regjeringen følge opp arbeidet med at luftfarten knyttes inn i EUs klimakvoteregime, og at den nasjonale særordningen med CO2-avgift for luftfarten avvikles fra det tidspunkt kvotehandelen trer i kraft.

Til slutt vil NHO Luftfart støtte regjeringens foreslag om å båndlegge areal til en 3. rullebane på Gardermoen. Dette kan sikre en god lokalisering av en fremtidig rullebane, og forhindre innebygging av lufthavnen.Vennlig hilsen
NHO Luftfart
Torbjørn Lothe
Direktør

SAS protesterer mot svensk flyskatt - Politik


SAS A330-300 på dem første flyvning fra Stockholm til Hong Kong.

SAS: Interkontinentale ruter kan flytte fra Stockholm til København

Hvis Sverige indfører en flyskat, vil interkontinentale ruter fra Stockholm flytte til enten København eller Helsinki, skriver SAS i et høringssvar til den svenske regering. Den 30. november sidste år udgav den svenske regering en betænkning, der lægger op til indførelsen af en flyskat i Sverige fra den 1. januar 2018. Formålet med skatten skal ifølge regeringen være, at reducere luftfartens klimapåvirkning, således at Sverige kan nå de miljøkvalitetsmål, som regeringen har opsat. Flyskatten skal netto indbringe den svenske stat omkring 1,75 mia. svenske kroner årligt, hvilket svarer til 1,36 mia. danske kroner.
Betænkningen der har været igennem en tre måneders offentlig høringsfase, får nu et officielt tilbagesvar fra SAS, der kalder forslaget om flyskatten for “uigennemtænkt og virkningsløst”. SAS henstiller således til, at forslaget om flyskatten ikke medtages i statsbudgettet for 2018.
Det er planen, at hver flyrejse til destinationer i Europa skal beskattes med 80 svenske kroner (65 danske kroner), mens en flyrejse til en anden verdensdel udenfor Europa i en maksimal afstand af 6.000 kilometer fra Stockholm, skal have tillagt en flyskat på 280 svenske kroner (220 danske kroner). En længere interkontinental rejse får ifølge betænkningen lagt en afgift på hele 430 svenske kroner (335 danske kroner) oveni flybillettens pris.
“Der er ingen tvivl om, at fokus på nye interkontinentale ruter, som en konsekvens af en flyskat, kommer til at ligge på København. Det er værd at notere, at en daglig interkontinental rute kommer til at få en skattebelastning på omkring 35 millioner svenske kroner om året,” skriver SAS til den svenske regering.
Dermed kan en svensk flyskat komme Københavns Lufthavn til gode, selvom den danske hovedstadslufthavn igennem de senere år har været vidne til, at SAS har valgt at etablere nye ruter til eksempelvis Los Angeles og Hong Kong fra Arlanda-lufthavnen ved Stockholm.
“Trafikken kommer til at flytte fra Stockholm til både København og Helsinki. Det gælder først og fremmest interkontinental trafik, hvor den foreslåede flyskat i Sverige bliver meget høj,” lyder det i svaret fra SAS til den svenske finansminister.
Selskaber med dybe lommer rammes ikke
Det er ikke alene den interkontinentale flytrafik, at en eventuel flyskat kan få konsekvenser for. Ifølge SAS er der risiko for, at selskabet bliver nødt til at nedlægge ruter samt reducere antallet af frekvenser på andre ruter. Det er blandt andet mindre indenrigsruter til Visby og Kalmar, der kan risikere at blive nedlagt samt ruter til visse destinationer i Europa.
SAS peger også på, at der også er andre flyselskaber, der fremadrettet vil fravælge Stockholm og Sverige både som destination og transferpunkt, hvilket kan påvirke Sveriges internationale tilgængelighed.
Til gengæld frygter man, at de store mellemøstlige flyselskaber vil øge deres dominans i Sverige. Hverken Emirates eller Qatar Airways bliver nævnt med navn i brevet fra SAS til den svenske regering, men budskabet – og hvem det omhandler – er ikke til at tage fejl af.
“Flyselskaber i andre dele af verden med betydeligt dybere lommer, og som i mange tilfælde er helt eller delvist statsfinansierede og som flyver til Sverige, vil sandsynligvis kunne absorbere den aktuelle skat (helt eller delvist), hvilket forstærker den konkurrenceforvridning, som allerede findes på markedet,” skriver SAS-direktør Hans Ollongren fra selskabets afdeling for Public & Regulatory Affairs.
Ifølge SAS er det nu muligt at måle effekterne at den flyskat, der blev indført i Norge den 1. juli 2016. Her er det vurderingen, at flyskatten har betydet en nedgang i trafikken på omkring fire procent, fordelt på tre procent på indenrigsruterne og fem procent på udenrigsruterne.

Turbulence - A potential killer - Cut Lewis


Jet makes emergency landing in Denver after severe turbulence

A Boeing 737 was diverted and landed in Denver on Monday evening after encountering severe turbulence over the Rockies.

American Airlines Flight 1296, from San Diego to Chicago, touched down at Denver International Airport at 5:36 p.m., according to Josh Freed, an airlines spokesman.

There were 148 passengers and six crew members aboard the plane, which landed without incident. Medical workers greeted the plane, and a maintenance crew is checking over the Boeing jet.

Freed said the "fasten-seat-belt warning" was on when the plane encountered severe turbulence.

As of 7:15 p.m., American Airlines workers were trying to determine whether the plane would continue the route or whether other arrangements would be necessary.

Fake news -Presented as fresh news - happened in 2015

Norwegians rutetabell til USA fra UK - FlightGlobal

Norwegian transatlantic 737 flights to begin in June

·       23 February, 2017
·       SOURCE: Flightglobal Pro
·       BY: Edward Russell
·       Washington DC
Norwegian will begin its long-planned transatlantic Boeing 737 Max service in June, when it connects Hartford, Newburgh Stewart and Providence to five cities across Ireland and the UK.
The low-cost carrier's Irish subsidiary Norwegian Air International (NAI) will in June and July start flights from the three US cities to Belfast, Cork, Dublin, Edinburgh and Shannon. It will operate 189-seat 737 Max 8 aircraft on the routes.
NAI will connect Hartford to Edinburgh from 17 June; Newburgh to Belfast and Dublin from 1 July, Edinburgh from 15 June, and Shannon from 2 July; and Providence to Belfast and Dublin from 2 July, Cork from 1 July, Edinburgh from 16 June, and Shannon from 3 July.
Norwegian's new routes eschew traditional transatlantic gateways, like Boston Logan and New York JFK, in favour of secondary fields that for years have pined for direct access to Europe.
"Instead of bringing people to the bigger airports, we wanted to bring them to these smaller airports, and our visibility there is a lot higher," Lars Sande, senior vice-president of sales at Norwegian, tells FlightGlobal.
Newburgh and Providence serve the New York City and Boston areas, respectively. Newburgh is 97km from Manhattan, and Providence 95km from Boston's city centre.
Norwegian is working with a bus company to offer services between Stewart and Manhattan, says Lande. Providence airport is on a rail line to Boston, making access easier, though the airline expects more passengers to drive in that market.
The airline is targeting leisure travellers who want "affordable fares" with the new flights, Sande says.
"We know we have a big market that's leaking and it's a market that we really believe can be stimulated," says Daragh Hanratty, head of aviation marketing at Cork airport in southwest Ireland. "They are certainly the people who can do it, especially with the way they do it with low fares."
Asked about the economics of point-to-point services between Europe and the USA, Sande says that the lower operating costs of the 737 Max, as well as the fewer seats being offered, make them viable. Norwegian targets an 85% load factor on the routes, about 10 percentage points below that of its existing transatlantic services.
The new routes end a multi-year saga for Norwegian in the USA. The airline first sought US authority for NAI in 2013, but only received the required foreign air carrier permit in December 2016.
The Irish subsidiary's status has been in question since the inauguration of US president Donald Trump in January, which has prompted a renewed push by US labour unions against the foreign air carrier permit. However, recent statements by White House press secretary Sean Spicer suggest that Trump may leave the permit in place.
NAI will base 737 Max 8s at both Newburgh and Providence, as well as open new flight-attendant and pilot bases at those airports, to support the new flights. Edinburgh-based crews will also work the flights.
The airline will be the first offering transatlantic flights from Newburgh, FlightGlobal schedules show. Aer Lingus flies to Hartford, while Azores Airlines and Cabo Verde Airlines both serve Providence.

Additional reporting by Oliver Clark

Malaysian MH17 radar data - FlightGlobal

MH17 inquiry grapples with Russian radar-data format
Dutch investigators are still trying to unravel radar data sourced from Russia as part of the inquiry into the destruction of Malaysia Airlines flight MH17.
The Dutch national prosecutor’s office says “many uncertainties” remain in the radar images supplied by Russian authorities to the criminal probe into the loss of the Boeing 777, shot down over Ukraine in July 2014.
It states that the issues centre on differing formats in which radar data is presented.
“It cannot be determined with certainty whether the images are authentic, and what precisely they show,” the office adds.
Air traffic control centres typically use the Eurocontrol-developed format known as ‘Asterix’ to exchange radar data.
But the data from Russia has not been provided in this format, says the prosecutor’s office. While separate software can aid the image analysis, it states, this has to be translated from Russian and then tested.
The translation and familiarisation work has been time-consuming, the office says, and only after it was completed could the radar data analysis begin, and further time and support is needed to progress with this work.
Russian authorities supplied the data last year, having disclosed its existence in September 2016.
Dutch Safety Board investigators have concluded that the 777 was brought down by a Russian-built ‘Buk’ surface-to-air missile.

Last September a five-nation joint investigation team concluded the weapon was launched from rebel-held eastern Ukrainian territory. The prosecutor’s office pointed out at the time that, just because the missile is not visible on radar, this does not mean it was not fired.

Hybrid - V-280 i sivile farger er mulig - AW&ST

 

Bell Studying Civil Derivative of V-280

 
V-280: Bell Helicopter
 
 
 
 
 
 
FORT WORTH—Bell Helicopter has been quietly studying commercial derivatives of its V-280 tiltrotor, but says the civil version will only be possible if the aircraft is adopted by the military.

USAF Light Attack Study imminent - AW&ST

 

Green Light For USAF Fighter Study Expected Soon

 
A-10 Warthog: USAF
 
 
 
 
 
 
 


U.S. Air Force Chief of Staff Gen. David Goldfein is expected in the next few weeks to green light a study on a potential low-cost, light-attack fighter fleet to augment the A-10 Warthog and other aircraft flying close-air support (CAS) missions in Iraq and Syria, a top general says.
Meanwhile, the service will abandon plans to immediately pursue a more robust one-for-one Warthog replacement, as the venerable attack plane will continue flying well into the 2020s.
A final decision on whether to actually procure a commercial-off-the-shelf light fighter is still far off. But these developments are the latest in the Air Force’s evolving strategy to continue ensuring critical air support for ground troops in the low-end fight, even as the proliferation of sophisticated anti-aircraft weapons drives investment in high-end fighters like the F-35.
Goldfein’s seal of approval would kick off a long-anticipated effort to study the art of the possible for a potential 300-aircraft light fighter fleet, also known as “O-AX.” Top service officials have been hinting for months that such a study is in the works, one likely to inform an emerging plan to consider buying a low-end fighter to help fight Islamic State terrorists in the Middle East.
“He wants to see it. He is ready to go,” said Lt. Gen. Arnold Bunch, the Air Force’s top uniformed acquisition official. “Our goal is to get moving as quickly as we can.”
Funding for the study’s first phase, which would begin in the spring, is already built into the Air Force’s budget as part of roughly $100 million set aside for developmental planning and experimentation, Bunch said. The Air Force also asked for an additional $8 million to continue the study in a $10.6 billion updated wish list for the fiscal 2017 budget, sent to Congress and President Donald Trump’s transition team earlier this year.
Once the plan is approved, the Air Force will send out a broad invitation to industry to participate in the experiment, Bunch said. The service wants as many industry players as possible to take part.
The experiment’s aim is to look at the capabilities of the existing commercial designs—for instance Textron’s Scorpion light-attack fighter—and whether they can meet the mission without additional modifications or development-related costs.
“What we want to see is the results out of this and analyze: is industry really close? Are they not really close? Is it easy to operate? Is it not easy to operate?” Bunch said.
The Air Force Strategic Development Planning & Experimentation Office, based from Air Force Materiel Command, will run the study.
Buying a low-cost OA-X, rather than continuing to invest in upgrading and maintaining the aging fourth-generation fleet, could yield significant savings, said Gen. Herbert Carlisle, chief of Air Combat Command. He spoke during a Feb. 24 event in Washington. But Carlisle questioned the utility of investing in a light attack fighter, designed for the low-end fight, which would not be survivable in more hostile air space.
“Would it be viable in the environments we are trying to operate in the future? The threat is getting greater capability and the threat environment is increasing, and so when we look at OA-X we can’t look at it based on what we are doing today,” Carlisle said. “So I think the procurement cost and then the savings in [operations and maintenance] are very compelling, but I think the environment it’s going to operate in is the one we really have to understand before we commit too many resources.”
Still, Bunch said the Air Force won’t make a final decision on whether to invest in a light fighter fleet for some time. The results of the study’s first phase will likely lead to another experiment, perhaps one in which the Air Force looks at the various options in more stressful environments, Bunch said. He declined to provide a timeline for the process.
“The first thing we need to do is get through the experimentation and figure out what’s the art of the possible? Until we see that it’s really hard for me to say what the next step is,” Bunch said.
As for the A-10, the Air Force won’t begin divesting squadrons until at least 2021, Goldfein announced recently. Due to this decision, the service will abandon plans to pursue a direct replacement, previously dubbed “A-X,” at least in the near future, Bunch said.
“That may be something that we decide later, but that’s not the phase we are in right now,” Bunch said. “Right now what we’re focused on is the light attack experiment and then we will figure out where we go from there.”

GA - Fly traff hus i California - NRK

Fire døde da fly traff hus

Minst fire mennesker omkom og to ble skadd da et småfly
styrtet inn i to hus i California.

Minst fire mennesker omkom og to ble skadd da et småfly styrtet inn i to hus i California.
Kilde: NTB
Den ene datteren ble slengt ut av flyet og slapp fra ulykken
med lettere skader. Hun var ved bevissthet og kunne
snakkemed redningsmannskapene før hun ble kjørt til
sykehus.
En bevisstløs person fra ett av husene som ble truffet, ble
operert på sykehus.
Fire personer er funnet døde i vrakrestene, men
redningsmannskapene har ikke kunnet fastslå med
sikkerhethvor mange av dem som satt i flyet og hvor
mange som varpå bakken da ulykken skjedde. De to
husene er totalskadd,
og noen nabohus har fått mindre skader.
Familien i flyet var på vei hjem til San Jose etter en
cheerleading-konferanse i Disneyland.

Cessna 310Q Fatal Impact With Ground on Takeoff (California)
Date: 27-FEB-2017
Time: 16:41
Type:
Cessna T310Q
Owner/operator: Private
Registration: N1246G
C/n / msn: 310Q10
Fatalities: Fatalities: 3 / Occupants: 5
Airplane damage: Written off (damaged beyond repair)
Location: NE of Riverside Municipal Airport (KRAL), Riverside, CA -    United States of America
Phase: Take off
Nature: Private
Departure airport: Riverside Muni (KRAL)
Destination airport: San Jose Int'l (KSJC)
Narrative:
Shortly after takeoff, the aircraft impacted two residential structures northeast of Riverside Municipal Airport (KRAL) in Riverside, California. The airplane was destroyed by the impact and post-impact fire. Three of the five occupants onboard the aircraft were fatally injured and two occupants received serious injuries, according to local news sources. Two residences were also destroyed. One individual on the ground was seriously injured. 

"America First" may harm US Aerospace - AW&ST

 

Opinion: How ‘America First’ Could Harm U.S. Aerospace

 
l“America First” is the mantra of the Trump administration, which is promising “free and fair” trade by renegotiating trade agreements (including the North American Free Trade Agreement) and imposing tariffs on imports to level the playing field and create U.S. jobs.
Several of these current proposals could be very damaging to the aerospace industry, one of the undisputed bright spots in the U.S. economy. In 2016, the U.S. exported $146 billion in aerospace and defense goods and boasted a record positive trade balance of $90 billion. This makes it the largest net exporting industry. Moreover, the U.S. is a hot spot for new aerospace investment, as noted in a previous column (AW&ST Feb. 24, 2014, p. 15)
One of President Donald Trump’s favorite targets is China, and he is floating the idea of a 45% tariff on Chinese imports. Surely China has used cheap labor to tilt the aerospace playing field to its advantage, right? Think again. If anything, China has underperformed as an aerospace supplier. Chinese imports totaled just $1.1 billion in 2015, placing it behind South Korea, Italy and even Singapore in country rankings. Exports to China totaled $15.9 billion—a 14.5:1 export/import ratio. One-quarter of the nearly 500 Boeing 737 jets delivered in 2015 went to Chinese airlines, a market that is forecast to be worth a $1 trillion over the next 20 years.

2015 U.S. Aerospace Trade Balance graph

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A unilateral tariff on Chinese imports would likely prompt retaliation, which could come in the form of canceled Boeing orders. This would be a gift to Airbus and an opportunity to push more volume through its Tianjin production facility. A trade war might also shift domestic airline demand to Comac, when it finally brings the C919 to market. This may be why Boeing CEO Dennis Muilenburg has spent so much time with President Trump since the election, including at the recent rollout of the 787-10.
Trump also has discussed imposing a 20% tariff on goods from Mexico to pay for a border wall. Mexico is a vital element of the aerospace supply chain, particularly for labor-intensive products. A tariff on these imports would likely result in higher costs and shrinking margins, as the prospects for raising prices are nil. This could result in layoffs, the opposite of the intended consequence. U.S. aerospace imports from Mexico last year totaled $2.4 billion, yet exports to Mexico amounted to $5.6 billion. The country is an important market for everything from jetliners to business jets and helicopters. Combined, China and Mexico soak up $21.5 billion in U.S. aerospace exports, which means these two countries alone support more than 120,000 well-paying American jobs.
An interesting twist on tariffs recently emerged: the Border Adjustment Tax (BAT), under which all imports would be taxed at 20%, but companies could exclude all exports from taxation. The BAT would also feature a one-year capital expenditure deduction (eliminating depreciation) and would exempt interest-rate deductions. House Speaker Paul Ryan (R-Wis.) and some other leading Republicans support the BAT, which could offset the revenue impact of cutting U.S. corporate tax rates, the third highest in the world. 
More than 25 major corporations recently formed the Made in America Coalition to support the BAT, including export-oriented companies such as Pfizer, Eli Lilly and Dow Chemical, as well as aerospace giants Boeing, General Electric and United Technologies. Supporters believe the benefits of untaxed exports and a corporate income tax reduction will more than offset the negative consequences of tariffs. 
The BAT is predictably opposed by companies dependent on imports, including Walmart, Target and Best Buy. Republican stalwarts Steve Forbes and the Koch brothers also oppose it. Trump appears to be undecided. And it is not clear how U.S. aerospace trading partners such as China would respond. Some anticipate that the BAT would lead to an appreciation in the U.S. dollar, which would harm competitiveness.
Globalization has underpinned the success of commercial aerospace in recent years, with improved productivity and new markets. Subcontracting from Japan, for example, helped Boeing sell airplanes there. The same is true in China. The risks from tariffs therefore outweigh the positives. Tariffs would destroy jobs and poison the well for aerospace exports. American suppliers would need to absorb higher input costs. And it would not be long until other countries respond to this protectionism in kind.
Many consequential decisions hang in the balance of the early days of the Trump administration. None is more important to aerospace than tariffs.
Contributing columnist Kevin Michaels is president of AeroDynamic Advisory in Ann Arbor, Michigan. The views expressed are not necessarily shared by Aviation Week.  

Ryanair suser avgårde - Fra Gardermoen - ABC Nyheter


Ryanair til himmels etter flytting fra Rygge

Ryanair har blitt et av de største flyselskapene på Oslo lufthavn etter at selskapet la ned virksomheten på Moss Lufthavn Rygge. På grunn av flypassasjeravgiften la flyselskapet Ryanair ned driften ved Rygge og overførte rutene til Gardermoen og Sandefjord. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix 
Det tok Ryanair to måneder å bli den fjerde største på utenlandsruter etter at de kom til Gardermoen med flyginger til London og Vilnius, skriver Aftenposten.
Kommunikasjonsdirektør Robin Kiely svarer ikke på spørsmål om den raske Oslo-veksten, men selskapets tidligere salgssjef for Skandinavia og Baltikum, Hans Jørgen Elnæs, sier han tror selskapet likevel ikke vil satse like mye på Gardermoen som i København på grunn av flypassasjeravgiften. Elnæs er i dag luftfartsrådgiver i WinAir.
Ryanair la ned sin drift på Rygge i oktober og overførte åtte ruter til Sandefjord lufthavn Torp og to til Oslo lufthavn. Avinor mener den raske veksten ved Oslo lufthavn skyldes at rutene allerede var etablert og dermed godt innarbeidet.
Samtidig jobber Rygge Airport med å skaffe nok kapital til å starte opp igjen driften. Mandag kveld ble det kjent at styret forlenger fristen fra kommende onsdag til 17. mars til å samle inn 7,5 millioner som trengs i arbeidet for å gjenåpne flyplassen.

Bodø får ny flyplass - NRK

 

Erna gir grønt lys for ny flyplass til 5 mrd.

– Dette er en milepæl for Bodø, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse, hvor hun annonserte at regjeringen bevilger 2,4 milliarder kroner til å flytte flyplassen i Bodø 900 meter.
Ny by, ny flyplass
NY BYDEL: Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya, og det er meningen at arealene etter flytting skal frigjøres, slik at det kan etableres en helt ny bydel. Noe lignende er aldri gjort tidligere.
Foto: BODØ KOMMUNE

En ny lufthavn i Bodø skal stå ferdig i 2025 og vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.
Prosjektet – som går ut på å flytte dagens rullebane 900 meter ut mot sjøkanten – omtales som den viktigste strategiske saken for Bodø kommune på 100 år.

Lover 2,2 milliarder

I sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) gikk både Avinor og de andre transportetatene inn for at det skal bygges ny lufthavn i Bodø. I dag kom endelig fiansieringen på plass – 2,4 milliarder kroner i friske midler i NTP fra regjeringen.
– Dette er en milepæl for Bodø. Regjeringen, Venstre og KrF er enige om å sette i gang by- og flyplassprosjektet i Bodø i den første perioden av planperioden, og den nye flyplassen skal stå ferdig i 2025, sier statsminister Erna Solberg.
Resten av fiansieringen er det Avinor og eiendomsselskapet som skal står for.
Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya, og omtales som Bodøs indrefilet. Det er meningen at arealene etter flytting skal frigjøres, slik at det kan etableres en helt ny bydel. Noe lignende er aldri gjort tidligere.
– Målet er å bygge opp et nullutslipps byområde med 2.500 nye boliger. Planen har vakt interesse over hele Europa, sier prosjektleder Daniel Bjarmann-Simonsen i Ny by, ny flyplass.

Vil stå ferdig i 2025

Statssekretær Tom Cato Karlsen og lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen
Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) og lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen tok i dag imot rapportene om den nye flyplassen i januar i år.
Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK
Avinor konkluderer med at en ny flyplass, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, terminalbygg og nødvendige driftsfasiliteter, vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.

– Prosjektet er fullfiansiert fra 1.1. 2018, og vil kunne stå ferdig i første kvartal av 2025, sier statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp).

Mye dyrere enn planlagt

Den totale prislappen var først beregnet til 2–3 milliarder kroner.
I kostnadene inngår ikke opprydding av miljøforurensning. Dette forutsettes dekket av Forsvaret. Kostnadene til fjerning av Forsvarets infrastruktur skal utredes senere og er ikke tatt med.
Avinors egenandel av finansieringen av ny lufthavn er anslått å utgjøre mellom 1,4 og 1,65 milliarder kroner.

Skal håndtere større fly

Avinor mener videre at den nye flyplassen vil kunne stå klar mellom 2024 og 2026. Den vil være dimensjonert etter sivile behov, og det foreslås blant annet en rullebane som vil kunne håndtere større fly til vestkysten av USA uten begrensninger.
Bodø lufthavn er også i dag en ren sivil lufthavn, men fram til 2022 vil den planlagte byggingen av en ny lufthavn foregå samtidig med at Forsvaret har aktivitet på flystasjonen.
I rapporten heter det at Forsvaret utreder Bodø lufthavns framtidige rolle i totalforsvarssammenheng og at detaljer knyttet til dette vil bli avklart i løpet av 2017.
Ny rullebane ved Bodø hovedflystasjon
Rullebanen skal flyttes 900 meter lenger ut mot sjøkanten, for å gi plass til en ny bydel i Nord-Norges nest største by.
Foto: Grafikk: Team Bodø